Grupowy Plan Naprawy – zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego

Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018r., Komisja, po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, jednogłośnie zatwierdziła Grupowy Plan Naprawy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Wprowadzenie Grupowego Planu Naprawy w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS to przede wszystkim stworzenie jednolitych zasad uruchamiania i procedowania procesów naprawczych we wszystkich Bankach w Systemie. Dla Banków nie wymagających procesów naprawczych to istotne ograniczenie prac administracyjnych z uwagi na fakt, iż Banki podlegające GPN są zwolnione z obowiązku przekazywania do akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego indywidualnych planów naprawy i corocznej ich aktualizacji.

Co więcej, wdrożenie jednolitych zasad pozwoli SSOZ BPS wypracować mechanizmy automatyzujące kwartalne sprawozdania z realizacji założeń Wewnętrznych Planów Naprawy, co będzie istotnym ograniczeniem nakładów pracy przez Banki realizujące proces naprawczy.