Akty prawne

§ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (plik pdf)

§ Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (plik pdf)

§ Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (plik pdf)

§ Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (plik pdf)

§ Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (plik pdf)

§ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (plik pdf)

§ Ustawa z dnia 8 lipca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (plik pdf)

W dniu 27 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany tekst tzw. pakietu CRDIV / CRR w skład którego wchodzi:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR) (plik pdf),
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV) (plik pdf).