Skip to main content

Audyt wewnętrzny

Jednym z fundamentalnych celów stawianych przed Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS jest zapewnienie przez jednostkę zarządzającą sprawowania audytu wewnętrznego dla wszystkich jego Uczestników. Bank BPS oraz wszystkie Banki Spółdzielcze, które przystąpiły do Systemu Ochrony są objęte audytem wewnętrznym.

Podstawą stosowanego podejścia do wszystkich audytów są międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, określone przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Audyt wewnętrzny obejmuje działalność Uczestników Systemu Ochrony, tj. poszczególnych Banków Spółdzielczych oraz Banku Zrzeszającego. Ze względu na odmienną specyfikę działalności ww. Uczestników podejście do audytu dla tych jednostek jest zróżnicowane.

Audyty realizowane w Bankach Spółdzielczych mają charakter głównie audytów kompleksowych, których zakres obejmuje ocenę ryzyka działalności banku ze szczególnym uwzględnieniem efektywności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. Audyty przeprowadzane są w oparciu o standardowe programy audytu uwzględniające kluczowe ryzyka dla działalności banku (w szczególności ryzyko kredytowe, płynności, finansowe, stopy procentowej, operacyjne, IT, ryzyko związane z zarządzaniem). Programy te zostały dostosowane do wielkości banków oraz indywidualnych profili ryzyka. Również częstotliwość badania jest dostosowana do wielkości danego banku oraz generowanego ryzyka dla Systemu Ochrony.

W przypadku Banku BPS S.A., ze względu na jego znaczenie dla funkcjonowania Zrzeszenia BPS, skalę i zakres działalności, audyty mają charakter badań procesowych. Badaniu podlegają procesy obarczone najwyższym ryzykiem dla działalności Banku oraz Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Celem audytu jest wydanie niezależnej i obiektywnej opinii na temat efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w zakresie objętym audytem.

Rekomendacje formułowane przez audyt wewnętrzny istotnie przyczyniają się do minimalizowania ryzyk identyfikowanych w trakcie audytów, a co z tym się wiąże podnoszą efektywność funkcjonowania całego środowiska kontroli w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS.

AKTUALNOŚCI