Skip to main content

Monitoring i kontrola

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczno-finansową banków - uczestników Systemu, w szczególności w obszarze płynności i wypłacalności, jakości aktywów i rentowności działania. Pozwala to na ograniczenie zagrożeń na wstępnym etapie występowania oznak rosnącego ryzyka w poszczególnych bankach oraz ryzyka systemowego.

Ryzyko działalności prowadzonej indywidualnie przez banki ograniczone jest przede wszystkim poprzez system umownych norm ostrożnościowych. Ich przestrzeganie systematycznie weryfikuje Spółdzielnia, pełniąca funkcję jednostki zarządzającej Systemem Ochrony. Dodatkowo, wdrażane są jednolite zasady dotyczące zarządzania poszczególnymi ryzykami występującymi w bankach, do których stosowania zobowiązani są wszyscy uczestnicy Systemu Ochrony.

Badania wykonywane w cyklu kwartalnym w oparciu o dane sprawozdawcze pokazują dobrą kondycję banków. Natomiast banki, których sytuacja wskazuje na możliwość wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności poddawane są ścisłej obserwacji oraz działaniom sanacyjnym.

W Spółdzielni możliwe jest także zastosowanie środków o charakterze prewencyjnym i dyscyplinującym, mających na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym w danym banku. Są to wystąpienia pisemne do uczestników z wnioskami o przekazanie informacji lub wyjaśnień, zalecenia wydawane uczestnikom, nakazy zaprzestania działań naruszających prawo lub postanowienia umowy Systemu Ochrony, zakarżenia uchwał organów statutowych oraz wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowienia kuratora lub zarządu komisarycznego. Spółdzielnia może również realizować działania dyscyplinujące od upomnienia i kar finansowych do wnioskowania do właściwego organu uczestnika o odwołanie członków zarządu lub rady nadzorczej.

W sytuacji kryzysowej System Ochrony będzie dążył do łączenia banków, aby nie dopuszczać do ich upadłości. Celem będzie zachowanie funkcjonujących placówek bankowych w nowej strukturze organizacyjnej.

AKTUALNOŚCI