Skip to main content

Warunki przystąpienia

Dla bezpieczeństwa poszczególnych Uczestników oraz całego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS opracowano szczegółowe Kryteria przystąpienia do Systemu Ochrony.

Podstawowym wymiarem ocennym jest wypełnienie przez Uczestników minimalnych, uznanych za bezpieczne, poziomów liczbowych czternastu wskaźników, które dotyczą adekwatności kapitałowej, jakości aktywów, efektywności i płynności. Co istotne, wskaźniki te są zgodne z założonym w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS mechanizmem oceny i kontroli ryzyka poszczególnych jego Uczestników.

Zgodnie z założeniami Kryteriów przystąpienia do Systemu Ochrony, by umożliwić bankom, które nie spełnią ww. wymagań, a wystąpią z wnioskiem o przystąpienie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, założono mechanizm, tzw. warunkowego przystąpienia do Systemu Ochrony. Szczegółowe warunki określono w Kryteriach przystąpienia do Systemu Ochrony. Warto pokreślić, że dla bezpieczeństwa przyszłych Uczestników oraz całego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, doprecyzowano zasady kiedy taki uczestnik może otrzymać zgodę warunkową, a także określono sposoby jego szczególnego monitorowania. Dodatkowo, uwzględniono również specyficzną sytuację tych Uczestników, którzy realizują zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego program postępowania naprawczy.
W kryteriach przystąpienia uwzględniono również możliwość szczególnego traktowania banków, które zostały zobowiązane przez Komisję Nadzoru Finansowego do opracowania programu postępowania naprawczego, a programu takiego nie złożyły lub program ten nie został zatwierdzony. Podobna sytuacja dotyczy banków, w których wprowadzono bądź wszczęto postępowanie
o ustanowienie Zarządu Komisarycznego.

Ponadto banki chcące przystąpić do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS powinny złożyć:

  • zgodę Walnego Zgromadzenia lub Zebrania Przedstawicieli na przystąpienie do Systemu Ochrony;
  • oświadczenie woli przystąpienia do Umowy Systemu Ochrony;
  • deklarację członkowską przystąpienia do Spółdzielni SOZ BPS, wg wzoru opracowanego przez Spółdzielnię;
  • opinię i raport z rozszerzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia oświadczenia woli przystąpienia do Umowy Systemu Ochrony, przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi Spółdzielni.

AKTUALNOŚCI