Skip to main content

STATUT

Statut Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS


PREAMBUŁA

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnych podstaw długofalowego rozwoju Członków, w szczególności poprzez:
1) stworzenie skutecznych mechanizmów zapewnienia płynności i wypłacalności Członków;
2) stworzenie źródeł szybkiego transferu funduszy wspomagających działania podejmowane w stosunku do Członków zmierzające do zapobieżenia lub usunięcia ewentualnego ryzyka utraty płynności lub ryzyka niewypłacalności u któregokolwiek z nich;
3) wzajemną pomoc i współpracę w realizacji zadań statutowych, rozwoju i doskonaleniu działalności bankowej oraz ochronie interesów ekonomicznych i prawnych Członków.
Bank Zrzeszający i Banki Spółdzielcze, w celu realizacji Umowy Systemu Ochrony, niniejszym tworzą jednostkę zarządzającą Systemem Ochrony w formie spółdzielni i nadają jej Statut o następującej treści:


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Użyte skróty i pojęcia oznaczają:
1) Bank Spółdzielczy – bank spółdzielczy w rozumieniu przepisów Ustawy, będący stroną Umowy Systemu Ochrony;
2) Bank Zrzeszający – Bank Polskiej Spółdzielczości SA;
3) Bank – Bank Spółdzielczy lub Bank Zrzeszający;
4) Członek – członek Spółdzielni;
5) Rada Zrzeszenia - organ opiniodawczo-doradczy Zrzeszenia BPS;
6) Spółdzielnia – Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS;
7) Statut – niniejszy statut Spółdzielni;
8) Przepisy – postanowienia Statutu, Umowy Systemu Ochrony, Regulaminy wydane na podstawie Statutu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
9) Przepisy wewnętrzne Systemu – wewnętrzne akty, o których mowa w Umowie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS;
10) System Ochrony – należy przez to rozumieć instytucjonalny system powstały z mocy Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS;
11) Uczestnik – Bank Zrzeszający lub Bank Spółdzielczy, który zawarł Umowę Systemu Ochrony lub przystąpił do Umowy Systemu Ochrony;
12) Umowa Systemu Ochrony – Umowa Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS;
13) Umowa Zrzeszenia – Umowa Zrzeszenia BPS;
14) Ustawa – ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
15) Zasady Ładu Korporacyjnego – dokument wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego jako Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.


§ 2

1. Spółdzielnia działa pod firmą Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
2. Spółdzielnia ma prawo posługiwać się skrótem firmy - "Spółdzielnia SOZ BPS" oraz "SSOZ BPS".

§ 3

1. Siedzibą Spółdzielni jest Warszawa.
2. Spółdzielnia działa na terenie całego kraju.
3. Spółdzielnia powołana jest na czas nieokreślony.


II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 4

1. Spółdzielnia prowadzi samodzielnie działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.
2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie Systemem Ochrony poprzez wykonywanie obowiązków i uprawnień określonych w Przepisach oraz podejmowanie działań na rzecz swoich członków, w zakresie określonym w Umowie Systemu Ochrony, mających na celu zapewnienie ich płynności i wypłacalności, w szczególności poprzez:
1) monitorowanie, szacowanie i kontrola ryzyka działalności Członków Spółdzielni;
2) prowadzenie działań prewencyjnych, restrukturyzacyjnych oraz stosowanie środków oddziaływania zgodnie z Przepisami;
3) realizowanie audytu wewnętrznego wobec Członków Spółdzielni;
4) udzielanie pomocy finansowej w formie i na zasadach określonych w Przepisach.
3. Spółdzielnia prowadzi działalność na rzecz swoich Członków w szczególności poprzez:
1) udzielanie pożyczek pieniężnych;
2) udzielanie gwarancji i poręczeń;
3) realizowanie innych zadań, wynikających z funkcji jednostki zarządzającej Systemem Ochrony.


III. NABYCIE CZŁONKOSTWA

§ 5

1. Członkami Spółdzielni mogą być wyłącznie następujące osoby prawne:
1) Banki Spółdzielcze;
2) Bank Zrzeszający.
2. Przystępujący do Spółdzielni stają się jej Członkami z chwilą przyjęcia ich przez Spółdzielnię.
3. Członkiem Spółdzielni może być wyłącznie Uczestnik Systemu Ochrony, który zawarł Umowę Zrzeszenia z Bankiem Zrzeszającym.

§ 6

1. Bank może zostać przyjęty do Spółdzielni po spełnieniu następujących warunków:
1) złożeniu Spółdzielni deklaracji członkowskiej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu Banku do Spółdzielni.
2. Deklaracja członkowska zawiera nazwę oraz siedzibę Banku zamierzającego przystąpić do Spółdzielni, jak również ilość zadeklarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładu. Do deklaracji członkowskiej dołącza się kopię uchwały właściwego organu Banku, wyrażającej zgodę na przystąpienie do Spółdzielni.
3. Przyjęcie Banku do Spółdzielni jest potwierdzane na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego upoważnionych przez Zarząd, z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Banku do Spółdzielni do dnia jego przystąpienia do Systemu Ochrony.
4. Spółdzielnia zawiadamia pisemnie Bank o uchwale w sprawie przyjęcia tego Banku w poczet Członków Spółdzielni w terminie 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
5. W terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet Członków, Bank zobowiązany jest wpłacić wpisowe i co najmniej jeden udział członkowski, w wysokości określonej w Statucie. Założyciele Spółdzielni dokonują wpłaty wpisowego oraz co najmniej jednego udziału w terminie 7 dni od dnia uchwalenia Statutu.
6. W razie podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet Członków Spółdzielni Bankowi przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. Zawiadomienie to zawiera pouczenie o prawie i trybie wniesienia odwołania.
7. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 2 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.
8. Zarząd prowadzi rejestr Członków Spółdzielni w sposób określony w ustawie Prawo spółdzielcze.


IV. USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 7

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1) wystąpienia Członka Spółdzielni za wypowiedzeniem;
2) wykluczenia Członka Spółdzielni;
3) wykreślenia Członka Spółdzielni;
4) ustania osobowości prawnej.

§ 8

1. Członek Spółdzielni może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie, za wypowiedzeniem, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od dnia złożenia wypowiedzenia łącznie z wypowiedzeniem Umowy Systemu Ochrony.
3. Za datę wystąpienia Członka Spółdzielni ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 9

1. Wykluczenie Członka Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.
2. Wykluczenie może nastąpić, gdy Członek:
1) utraci status Uczestnika Umowy Systemu Ochrony;
2) działa na szkodę Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom;
3) rażąco narusza postanowienia Przepisów;
4) wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień;
5) nie wywiązuje się z innych swoich obowiązków określonych w Statucie.

§ 10

Członek może być wykreślony z rejestru członków w przypadku gdy:
1) przestał odpowiadać wymogom przewidzianym w Statucie i przepisach prawa, jakim winien odpowiadać członek;
2) nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, w tym również gdy nie wpłacił wpisowego lub nie wniósł udziałów w terminie przewidzianym w niniejszym Statucie.

§ 11

1. Wykluczenia lub wykreślenia Członka Spółdzielni z rejestru Członków Spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego Członka Spółdzielni. Rada Nadzorcza powiadamia Członka Spółdzielni o terminie posiedzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała w przedmiocie wykreślenia bądź wykluczenia Członka Spółdzielni z rejestru Członków Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza zawiadamia Członka Spółdzielni na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie Członka Spółdzielni wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie.
3. Wykluczonemu lub wykreślonemu Członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz prawo uczestnictwa w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się Członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.
4. Członek Spółdzielni ma prawo zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia mu uchwały z uzasadnieniem, chyba że korzysta z uprawnień określonych w ust. 3.
5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie w trybie, o którym mowa w ust. 3, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
6. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą, w której:
1) bezskutecznie upłynął termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że Członek Spółdzielni przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia;
2) bezskutecznie upłynął termin do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;
3) nastąpiło prawomocne oddalenie przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 12

1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są równe dla wszystkich Członków Spółdzielni, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 2 i 3.
2. Członek Spółdzielni ma prawo:
1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika;
2) przedstawiania i wybierania kandydatów do organów Spółdzielni;
3) otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni i protokołami obrad organów Spółdzielni, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem przepisów Prawa spółdzielczego;
4) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;
5) udziału w nadwyżce bilansowej;
6) do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności oraz na zasadach określonych w Przepisach.

§ 13

Członek Spółdzielni ma obowiązek:
1) przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów;
2) dbania o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych.


VI. ORGANY

§ 14

1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zarząd.
2. Organ, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 – jest Zgromadzeniem Uczestników Systemu Ochrony;
2) ust. 1 pkt 2 – jest organem nadzorującym System Ochrony;
3) ust. 1 pkt 3 – jest organem zarządzającym Systemem Ochrony.
3. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w Umowie, ustawie Prawo spółdzielcze lub Statucie do kompetencji innych organów należy do Zarządu.
4. Organy są uprawnione stanowić Przepisy wewnętrzne Systemu Ochrony, które wiążą Członków, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony.

§ 15

Do obowiązków organów Spółdzielni, zgodnie z ich właściwością, należy wykonywanie swoich obowiązków z największą starannością i dbanie o pełną realizację przez Spółdzielnię jej zadań, a także dbanie o dobro Spółdzielni, przestrzeganie Przepisów oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem przez Członków Spółdzielni.

§ 16

1. Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni lub Zarządu Spółdzielni jest wyłączony z uczestnictwa w podejmowaniu przez odpowiedni organ decyzji w sprawach:
1) w których członek Organu jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;
2) Członka Spółdzielni, w którym jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego lub którego jest pracownikiem albo był członkiem wymienionych organów lub pracownikiem w okresie poprzedzającym podjęcie decyzji, równym okresowi kadencji organu Spółdzielni którego jest członkiem,
3) swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej - do drugiego stopnia w przypadku krewnych i do drugiego stopnia w przypadku powinowatych.
2. Członek Zarządu lub Rady może zostać wyłączony z podejmowania decyzji przez organ, którego jest członkiem na swój wniosek, wniosek innego członka tego organu lub na wniosek zainteresowanej strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności członka organu w danej sprawie.
3. O wyłączeniu członka organu rozstrzyga tenże organ w głosowaniu tajnym.

§ 17

1. Mandat Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu wygasa z chwilą:
1) śmierci;
2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego;
3) prawomocnego orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub reprezentanta albo pełnomocnika przedsiębiorcy;
4) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji;
5) zakończenia kadencji, na którą został powołany,
6) odwołania z pełnionej funkcji.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również w przypadku:
1) ustania członkostwa w Spółdzielni Banku Spółdzielczego, w którym Członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję w zarządzie - z chwilą ustania członkostwa Banku Spółdzielczego;
2) zaprzestania przez Członka Rady Nadzorczej pełnienia funkcji w zarządzie Banku Spółdzielczego, jeżeli został wybrany do Rady będąc członkiem Zarządu - z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji w zarządzie;
3) powołania członka Rady Nadzorczej do zarządu Członka Spółdzieli, jeżeli został wybrany do Rady Nadzorczej nie będąc członkiem Zarządu - z chwilą powołania do Zarządu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu odpowiadają wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z Przepisami, chyba że nie ponoszą winy.

1.  Walne Zgromadzenie

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Członkowie Spółdzielni biorący udział w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do głosów w liczbie równej liczbie posiadanych przez nich udziałów obowiązkowych.
3. Członkowie Spółdzielni, którzy wypowiedzieli Umowę Systemu Ochrony, w okresie wypowiedzenia nie mogą na Walnym Zgromadzeniu wykonywać łącznie prawa głosu z więcej niż 24 % udziałów obowiązkowych.
4. Członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączonego do protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Pełnomocnikiem Członka Spółdzielni nie może być pracownik lub członek organu innego Członka Spółdzielni.
6. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego Członka Spółdzielni. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu Spółdzielni, ani jej pracownik.
7. Członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek Spółdzielni, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 19

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółdzielni;
2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółdzielni;
3) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółdzielni, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał dotyczących wniosków zgłoszonych w tych sprawach przez Członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej Spółdzielni lub Zarządu Spółdzielni i udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni;
4) uchwalanie polityki działania Spółdzielni jako zarządzającej systemem ochrony;
5) uchwalanie polityki audytu wewnętrznego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS;
6) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z zarządzania Funduszem Zabezpieczającym;
7) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działania systemu limitów jako elementu systemu ochrony;
8) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym Zasad Funkcjonowania Funduszu Zabezpieczającego;
9) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpłat na Fundusz Zabezpieczający;
10) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
11) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia innych niż własne, funduszy Spółdzielni;
12) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
14) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
15) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
16) uchwalanie zmian Statutu;
17) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej;
18) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia ;
19) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz uchwalenie polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
20) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
21) uchwalanie zasad działania Systemu Ochrony określonych w Umowie Systemu Ochrony;
22) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady o wykluczeniu członka ze Spółdzielni;
23) zatwierdzenie sprawozdania o którym mowa w art. 113 ust. 7 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013);
24) przyjęcie procedury i dokonywanie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także oceny Rady Nadzorczej oraz jej członków w trakcie kolejnych kadencji;
25) inne sprawy określone w Przepisach.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca. Rada Nadzorcza oraz uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem nie później niż na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd może w każdym czasie zwołać Walne Zgromadzenie. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) co najmniej 10% Członków, nie mniej jednak niż dziesięciu Członków Spółdzielni.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie czterech tygodni od dnia wniesienia żądania, tak, aby odbyło się ono w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza na koszt Spółdzielni.
5. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem do Zarządu w terminie 7 dni od dnia wniesienia żądania zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni może postanowić, że obrady Walnego Zgromadzenia mogą odbyć się również w trybie mieszanym, tj. stacjonarnym z możliwością uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 21

1. Zarząd zawiadamia pocztą elektroniczną Członków Spółdzielni oraz Krajową Radę Spółdzielczą na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia o zwołaniu, czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Członek jest zobowiązany do wskazania Spółdzielni własnego adresu poczty elektronicznej oraz niezwłocznego powiadamiania o jego zmianie.
2. Do zawiadomienia Członków Spółdzielni załącza się sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
3. W przypadku, gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, jest rozpatrzenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej dla Uczestnika, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu 24 godzin od stwierdzenia takiej konieczności. W takim przypadku termin określony w ust. 1 wynosi 14 dni.

§ 22

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członków Spółdzielni w terminach i w sposób określony w § 21.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Przepisy lub Statut stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni obowiązują wszystkich Członków Spółdzielni oraz wszystkie Organy Spółdzielni.
3. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni podjętej większością 2/3 głosów.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Przepisy stanowią inaczej. Na wniosek co najmniej jednego Członka uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne.
5. Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego członka Zarządu w głosowaniu tajnym.
6. Wybory do organów Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym. Odwołanie członka organu Spółdzielni następuje także w głosowaniu tajnym.

§ 24

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia są jawne dla Członków Spółdzielni. Protokoły przechowuje Zarząd wieczyście.

2. Rada Nadzorcza

§ 25

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i nadzorczym Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z 8 do 10 członków, wybieranych na wspólną, 3-letnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 11.
3. Członek Rady Nadzorczej może sprawować tę funkcję nie więcej niż przez dwie pełne kadencje bezpośrednio następujące po sobie.
4. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród osób wskazanych przez Członków Spółdzielni w grupach, z zastrzeżeniem zasad określonych w ust. od 5 do 9. Szczegółowy sposób wyboru Rady Nadzorczej określa Regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
5. W skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej jeden członek nie będący członkiem zarządu lub rady nadzorczej Członka, ani jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej - do drugiego stopnia w przypadku krewnych i do drugiego stopnia w przypadku powinowatych.
6. (uchylony)
7. Członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni może być osoba wchodząca w skład zarządu Członka Spółdzielni, przy czym udział tych osób w liczbie członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, pomniejszonej o członków, o którym mowa w ust. 5, nie może przekraczać 50% składu Rady. Członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni nie może być osoba będąca członkiem organów Banku Zrzeszającego, ani Rady Zrzeszenia.
8. Kandydaci, o których mowa w ust. 4 muszą legitymować się stosownym doświadczeniem, kwalifikacjami oraz nieposzlakowaną reputacją, a także uzyskać pozytywną ocenę Walnego Zgromadzenia uwzględniając Zasady Ładu Korporacyjnego.
9. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba:
1) która była karana za przestępstwo umyślne z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego;
2) która spowodowała udokumentowane straty w majątku Spółdzielni albo innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej;
3) wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub reprezentanta albo pełnomocnika przedsiębiorcy.
10. Zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej minimalnej liczby członków określonej w ust. 2, wymaga niezwłocznego uzupełnienia składu w drodze wyborów uzupełniających. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w wyborach uzupełniających ustaje wraz z kadencją pozostałych członków Rady Nadzorczej.
11. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności;
2) sprawowanie nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych;
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw Członków Spółdzielni;
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i Członków Spółdzielni;
d) nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania Systemem Ochrony oraz ocena adekwatności i skuteczności tego Systemu.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu lub Członków Zarządu;
7) uchwalanie regulaminu działania Zarządu;
8) dokonywanie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych;
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych;
11) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz uchwalenie polityki wynagradzania Członków Zarządu;
12) uchwalanie regulacji i procedur w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli i audytu wewnętrznego oraz mechanizmu pomocowego;
13) wybór i odwoływanie Wiceprezesów Zarządu, przy czym powołanie Wiceprezesów Zarządu odbywa się na wniosek Prezesa Zarządu;
14) przyjęcie procedury i dokonywanie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, a także oceny Zarządu oraz jego członków w trakcie kolejnych lat kadencji,
15) występowanie z wnioskiem o odwołanie Prezesa Zarządu w przypadku uzyskania przez niego negatywnej oceny odpowiedniości;
16) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie członków Zarządu;
17) Wykonywanie obowiązków organu nadzorującego Systemem Ochrony;
18) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
19) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka lub wykreślenia członka z rejestru członków,
20) zatwierdzanie rocznej informacji o systemie ochrony,
21) zatwierdzanie kwartalnej informacji o systemie ochrony przekazywanej do Komisji Nadzoru Finansowego,
22) zatwierdzanie kwartalnej informacji o wykorzystaniu Funduszu Zabezpieczającego;
23) zatwierdzanie zbiorczej rocznej informacji o zleceniu wykonywania czynności faktycznych pozostających w zakresie Zarządu jednostkom lub komórkom organizacyjnym poszczególnych uczestników systemu ochrony;
24) wypowiadanie Umowy Systemu Ochrony w przypadkach wskazanych w Ustawie;
25) inne sprawy określone w Przepisach.
2. W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, Członków Spółdzielni i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątku Spółdzielni.

§ 27

1. Rada Nadzorcza może wybierać ze swojego składu Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca i Sekretarz.
2. Prezydium organizuje pracę Rady Nadzorczej, a w szczególności ustala projekty planów pracy Rady Nadzorczej oraz projekty sprawozdań z jej pracy.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca. Posiedzenie powinno być zwołane również na pisemny wniosek Zarządu lub 1/3 członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza Spółdzielni może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości jej członków w terminie co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. W porządku obrad może zostać umieszczona sprawa niewskazana w zawiadomieniu o posiedzeniu pod warunkiem, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni i wszyscy obecni wyrażą na to zgodę. Sposób zawiadamiania określa regulamin działania Rady Nadzorczej Spółdzielni.
5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje 2 członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu, w tym Przewodniczący obrad.
8. Rada Nadzorcza może ze swojego składu powołać Komitet Audytu oraz inne komisje stałe albo komisje do wykonania określonych zadań. Regulaminy działania Komitetu Audytu i powołanych komisji określa Rada Nadzorcza.
9. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa regulamin jej działania uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
10. Termin określony w ust. 4 może zostać skrócony, jeżeli postanowienia statutu lub Umowy Systemu Ochrony tak stanowią.

3. Zarząd

§ 28

1. Zarząd jest organem zarządzającym Spółdzielnią.
2. Zarząd liczy od 3 do 4 członków – Prezesa i Wiceprezesów, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję.
3. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie. Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu wybiera Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu Spółdzielni są powoływani, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z zastrzeżeniem ust. 4.
4. (uchylony)
5. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zgodnie z kompetencjami mogą dokonać wyboru Zarządu na pół roku przed upływem bieżącej kadencji Zarządu. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy pełnienia funkcji Zarządu.
6. (uchylony)
7. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna.
8. Kandydaci na członków Zarządu winni legitymować się stosownym doświadczeniem, kwalifikacjami oraz nieposzlakowaną reputacją, uwzględniając Zasady Ładu Korporacyjnego.
9. Członkiem Zarządu nie może być osoba która:
1) była karana za przestępstwo umyślne z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego;
2) spowodowała udokumentowane straty w majątku Spółdzielni albo innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) został wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub reprezentanta albo pełnomocnika przedsiębiorcy.
10. Członkiem Zarządu Spółdzielni nie może być członek będący członkiem zarządu lub rady nadzorczej Członka, ani jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej - do drugiego stopnia w przypadku krewnych i do drugiego stopnia w przypadku powinowatych.
11. Członkowie Zarządu powinni posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia działalności Spółdzielni z zachowaniem bezpieczeństwa funkcjonowania Systemu Ochrony oraz pozostawać w stosunku pracy ze Spółdzielnią, związanym z pełnioną funkcją.
12. Członkowie Zarządu Spółdzielni mogą być odwołani przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
1) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące,;
2) wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 8 – 10;
3) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o nieudzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium.
13. Członkostwo w Zarządzie wygasa w razie śmierci członka Zarządu, jego odwołania oraz z upływem kadencji.
14. Kadencja członków Zarządu Spółdzielni rozpoczyna się z chwilą powołania Prezesa Zarządu, a w przypadku określonym w ust. 5 z dniem rozpoczęcia pełnienia funkcji, a kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu Spółdzielni. Wygasnięcie mandatu Prezesa Zarządu Spółdzielni w trakcie trwania kadencji nie powoduje zmiany okresu kadencji określonego w ust. 2.

§ 29

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje Spółdzielnię w stosunkach zewnętrznych. Zarząd zobowiązany jest prowadzić sprawy Spółdzielni z należytą starannością.

§ 30

1. Do kompetencji Zarządu, działającego na protokołowanych posiedzeniach, należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:
1) zarządzanie Systemem Ochrony na zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony;
2) projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienie działania systemu zarządzania,
3) reprezentowanie Systemu Ochrony na zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony;
4) monitorowanie sytuacji ekonomicznej i poziomu ryzyka Systemu Ochrony jako całości oraz każdego Członka;
5) zarządzanie Funduszem Zabezpieczającym, w tym podejmowanie decyzji w zakresie udzielania pomocy ze środków zgromadzonych w Funduszu Zabezpieczającym;
6) podejmowanie decyzji, po spełnieniu warunków przewidzianych w Umowie Systemu Ochrony, o zwrotnym zabezpieczeniu i wykorzystaniu Depozytu Obowiązkowego;
7) wydawanie zaleceń i rekomendacji w zakresie monitorowania, klasyfikacji i kontroli ryzyka działalności Członków;
8) opiniowanie i monitorowanie realizacji programów postępowania naprawczego Uczestników;
9) akceptowanie i monitorowanie wewnętrznych planów naprawy Uczestników;
10) wykonywanie innych czynności określonych w Przepisach.
2. Oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa odpowiedni regulamin, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.


VII. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

§ 31

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści Członkom Spółdzielni.
2. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
3. Nadwyżka bilansowa przeznaczana jest na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 32

1. Fundusze Spółdzielni stanowią:
1) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
2) fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
3) fundusz rezerwowy;
4) Fundusz Zabezpieczający, którego częścią jest fundusz wkładów oraz składki wniesione przez Członków na zasadach określonych w Statucie oraz Umowie Systemu Ochrony.
2. Spółdzielnia może tworzyć także inne fundusze przewidziane w odrębnych przepisach.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, w zakresie nieuregulowanym Przepisami określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 33

1. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia Członkom Spółdzielni zapoznania się z nim.
2. Niezależnie od ust. 1 Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, przekazuje się Członkom Spółdzielni drogą elektroniczną co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia Członkom Spółdzielni zapoznania się z nim.

§ 34

1. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się w następującej kolejności:
1) z funduszu zasobowego;
2) z funduszu rezerwowego;
3) z innych funduszy Spółdzielni, z wyłączeniem funduszu określonego w § 32 ust. 1 pkt 4.
2. W części przekraczającej fundusze wskazane w ust. 1, straty bilansowe pokrywa się z funduszu udziałowego. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.


VIII. UDZIAŁY, WKŁADY I SKŁADKI

§ 35

1. Członek Spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 36

1. Każdy Członek Spółdzielni obowiązany jest zadeklarować jeden udział obowiązkowy. Członek może zadeklarować i wpłacić dalsze udziały (udziały dodatkowe). Łącznie członek nie może posiadać więcej niż 10 udziałów.
2. Wysokość udziału wynosi 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
3. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.
4. W przypadku ustania członkostwa w Spółdzielni, zwrot wpłat dokonanych na udziały następuje na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym ten Członek Spółdzielni wystąpił z żądaniem zwrotu.
5. Po ustaniu stosunku członkostwa, Członkowi Spółdzielni nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni w okresie jej działalności
6. Wierzyciel Członka Spółdzielni może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa.
7. Członek może wypowiedzieć na piśmie udziały dodatkowe. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
8. Wypłata udziałów dodatkowych następuje na podstawie sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym upłynął okres wypowiedzenia. Wypłata powinna nastąpić w sposób określony przez członka, w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Walne Zgromadzenie, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.

§ 37

1. Fundusz Zabezpieczający jest funduszem specjalnego przeznaczenia, którego celem jest finansowanie zadań Spółdzielni w zakresie udzielania pomocy finansowej Członkom, mającej na celu zapewnienie ich wypłacalności i zapobieżenie upadłości zgodnie z Umową Systemu Ochrony.
2. Każdy Członek zobowiązuje się zapewnić źródła finansowania Funduszu Zabezpieczającego zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni zasadami wynikającymi z Przepisów, a w szczególności wnieść składkę i wkład pieniężny na jego utworzenie lub utrzymanie.
3. Wartość wkładu pieniężnego dla każdego członka jest określana przez Spółdzielnię na zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony. Członek wnosi wkłady pieniężne do dyspozycji Spółdzielni na zasadach określonych w Statucie oraz Przepisach przy zachowaniu następujących warunków:
1) wkłady pieniężne wnoszone są na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości ich zwrotu wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
2) Członek nie może żądać zwrotu wkładów przed ustaniem członkostwa,
3) wpłata wkładów pieniężnych następuje w terminie określonym w Przepisach,
4) wkłady pieniężne są oprocentowane na zasadach określonych w Przepisach dla Depozytu Obowiązkowego,
5) w przypadku oprocentowania wkładów pieniężnych, wypłata odsetek następuje w okresach rocznych w terminie 60 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok, za który naliczono odsetki,
6) Wkłady pieniężne nie uczestniczą w pokrywaniu strat i zobowiązań Spółdzielni,
4. W przypadku wystąpienia Członka ze Spółdzielni zwrot wkładów pieniężnych następuje po spełnieniu następujących przesłanek:
1) Członek nie posiada zobowiązań wobec Spółdzielni,
2) Spółdzielnia dysponuje wolnymi środkami z Funduszu Zabezpieczającego na zwrot wkładów pieniężnych.
5. Zwrot wkładów pieniężnych następuje w terminie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok kalendarzowy, w którym Członek wystąpił ze Spółdzielni.
6. W przypadku braku wolnych środków Funduszu Zabezpieczającego na dzień wypłaty określony w ust. 5, rozliczenie przez Spółdzielnię i zwrot wkładów następuje w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty wystąpienia Członka ze Spółdzielni.
7. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, szczegółowy tryb przyjmowania i zwrotu wkładów pieniężnych określi Zarząd w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.


IX. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

§ 38

1. W Spółdzielni funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów dotyczących procesów decyzyjnych zachodzących w Spółdzielni oraz oceny prowadzonej działalności.
2. W ramach systemu zarządzania funkcjonują:
1) system zarządzania ryzykiem;
2) system kontroli wewnętrznej.

§ 39

1. System zarządzania ryzykiem służy identyfikacji, pomiarowi, szacowaniu oraz monitorowaniu ryzyka występującego w działalności Spółdzielni dla zapewnienia prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów działalności Spółdzielni.
2. W ramach systemu zarządzania ryzykiem:
1) stosowane są sformalizowane zasady określania wysokości podejmowanego ryzyka oraz zasady zarządzania ryzykiem;
2) stosowane są sformalizowane procedury służące identyfikacji, szacowaniu oraz monitorowaniu ryzyka występującego w działalności Spółdzielni, uwzględniające także przewidywany poziom ryzyka w przyszłości;
3) stosowane są sformalizowane limity ograniczające ryzyko oraz zasady postępowania na wypadek przekroczenia limitów;
4) stosowany jest system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka;
5) struktura organizacyjna Spółdzielni dostosowana jest do wielkości i profilu ponoszonego przez Spółdzielnię ryzyka.
3. Szczegółowe zasady działania systemu zarządzania ryzykiem określa regulamin.

§ 40

1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych, zapewniające skuteczne, efektywne i zgodne z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi działanie Spółdzielni oraz wiarygodną sprawozdawczość finansową.
2. W ramach kontroli wewnętrznej wyodrębnia się:
1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przypisanych tej funkcji;
2) badanie zgodności działania Spółdzielni z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
3) audyt wewnętrzny.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Spółdzielni określa regulamin.

§ 41

1. W ramach struktury organizacyjnej Spółdzielni działa komórka audytu wewnętrznego, której zadaniem jest badanie i ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Spółdzielnią, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działąnością Spółdzielni.
2. Komórka audytu wewnętrznego prowadzi działania kontrolne, analityczne, opiniodawcze i doradcze w sposób obiektywny i niezależny od jednostek i działalności, które audytuje.
3. Zarząd zapewnia funkcjonowanie mechanizmów gwarantujących niezależność komórki audytu wewnętrznego. Przepisy, dotyczące funkcjonowania mechanizmów zapewniających niezależność komórki audytu wewnętrznego w bankach stosuje się odpowiednio do zapewnienia niezależności komórki audytu wewnętrznego wykonującego audyt wewnętrzny Spółdzielni.
4. Komórka audytu wewnętrznego wykonuje zadania w oparciu o roczny plan działania.
5. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.
6. Szczegółowe zasady wykonywania audytu wewnętrznego określa regulamin.


X. LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI

§ 42

1. Rozwiązanie Spółdzielni następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
2. Likwidatorami Spółdzielni są członkowie Zarządu lub osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.
3. Likwidator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.
4. Wszelkie koszty likwidacji Spółdzielni pokrywane są ze środków Spółdzielni.
5. Likwidator niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru Finansowego o otwarciu likwidacji Spółdzielni.
6. Środki Funduszu Zabezpieczającego, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między Członków proporcjonalnie do dokonanych przez każdego z nich wpłat środków pieniężnych na rzecz tego Funduszu.

Tekst jednolity Statutu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2/2015 z dnia 26.11.2015 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 10/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 04/2018 z dnia 25 października 2018 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 07/2021 z dnia 19 października 2021 r.

AKTUALNOŚCI