Skip to main content

Nowa kadencja Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, obradujące w dniu 9 maja 2024 r. dokonało wyboru Pana dr Sławomira Czopura na Prezesa Zarządu Spółdzielni SOZ BPS na kadencję obejmującą lata 2024-2028.

Na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Spółdzielni SOZ BPS powołała też z dniem 9 maja br. do składu Zarządu Spółdzielni SOZ BPS:

  • Pana Mariana Golę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Analiz i Ryzyka,
  • Pana Rafała Makuszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, któremu podlega Pion Audytu.

AKTUALNOŚCI