Skip to main content

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 9 maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Obradom przewodniczył Pan dr Artur Kowalczyk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie.

Walne Zgromadzenie oprócz rozpatrzenia i zatwierdzenia wymaganych sprawozdań na rok ubiegły oraz podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni SOZ BPS podjęło również uchwały dotyczące:

  • podziału zysku netto Spółdzielni SOZ BPS za rok 2023,
  • zatwierdzenia Sprawozdania dotyczącego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości obejmującego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania na temat sytuacji i ryzyka,
  • oceny polityk wynagradzania w Spółdzielni SOZ BPS za rok 2023,
  • oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
  • zmiany Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało również charakter wyborczy, przeprowadzone zostały wybory Prezesa Zarządu Spółdzielni SOZ BPS na kadencję obejmującą lata 2024-2028. W przeprowadzonych wyborach Walne Zgromadzenie wybrało Pana dr Sławomira Czopura na Prezesa Zarządu Spółdzielni SOZ BPS.

AKTUALNOŚCI