Skip to main content

Spotkanie banków spółdzielczych z SRB

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyło się w siedzibie SRB (Single Resolution Board – Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji) spotkanie reprezentantów grup banków spółdzielczych w Europie zrzeszonych w ramach EACB (Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych) z pracownikami SRB.

Spotkanie miało charakter techniczno – ekspercki i służyło wymianie doświadczeń z zakresu resolution oraz działań zapobiegających temu procesowi. Celem spotkania było pokazanie, iż różnie zorganizowane grupy spółdzielcze posiadają cechy, które pozwalają mitygować ryzyko konieczności przeprowadzenia procesu resolution.

Spotkanie po stronie SRB prowadził p. Alex Van Tuykom – Head of Unit w SRB.

Strona SRB wskazała, czego należy spodziewać się w kolejnych okresach w kontekście oczekiwań zawartych w dokumencie SRB „Expectations for banks”. Przedstawiciele SRB wskazali, iż w ostatnich latach doszło do kilku zmian sposobu organizacji zrzeszeń, które przyniosły pozytywne zmiany z zakresu eliminacji przeszkód do przeprowadzenia procesu resolution. SRB jednocześnie podkreśliła, że nie była inicjatorem tych zmian i nie zamierza rekonfigurować sektora BS poprzez swoje oczekiwania lub propozycje nowych przepisów regulacji ostrożnościowych.

Ze strony EACB spotkanie prowadzili p. Nina Schindler – CEO EACB oraz p. Mike Velthak reprezentujący OP Pahjola Gruop. Przedstawione zostały rozwiązania w zakresie samopomocy w ramach grup, ostatnie zmiany sektora BS, a także relacje pomiędzy członkami EACB a organami resolution. Głównym postulatem EACB było utrzymanie możliwości funkcjonowania grup spółdzielczych w dotychczasowych modelach, nie wdrażanie rozwiązań przyjętych przez grupę Rabobank oraz zastosowanie większej preferencji do użycia narzędzia resolution w postaci przejęcia aktywów czy sprzedaży podmiotu zamiast bail-in.

W odpowiedzi przedstawiciele SRB kilkukrotnie i wyraźnie podkreślili, iż SRB nie zamierza naciskać na banki czy grupy, aby reorganizowały się na wzór Rabo, natomiast podkreślono, iż w przypadku skonsolidowanych grup proces resolution może kończyć się utratą charakteru spółdzielczego. Nie dotyczy to grup, które konsolidują sprawozdania, ale pozostawiają niezależność podmiotów w ramach grup. W odniesieniu do używania narzędzia sale of business SRB zadeklarowała prowadzenie dialogu z grupami spółdzielczymi, natomiast na dzień dzisiejszy nie są w pełni przekonani do tego rozwiązania.

W ramach dyskusji roboczych, z kilku grup w tym polskiej, padły informacje o praktycznym zastosowaniu resolution i niższych kosztach procesu przy sprzedaży i przejęciu. Wobec powyższego SRB zachęciło EACB do podkreślenia w swoich wystąpieniach w większym zakresie pozytywnych doświadczeń sektora, a nie jedynie obaw oraz potrzebach zmian.

W odniesieniu do mechanizmów pomocowych SRB zadeklarowało, że już ocenia mechanizmy pomocowe zrzeszeń i ich skuteczność w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia procesu resolution. Z uwagi na różne rozwiązania będą oceniać to indywidualnie i zwracać uwagę na poziom przy którym fundusze pomocowe mogą być wyczerpane.

W ramach dyskusji uzgodniono, iż z prawnego punktu widzenia zawarty w Dyrektywie BRR katalog działań w celu usunięcia przeszkód do przeprowadzenia procesu resolution stosowany przez organ przymusowej restrukturyzacji jest zbyt wąski i wymaga zmian. Może być on niekorzystny zarówno dla podmiotów sektora, jak i samego organu ze względu na brak elastyczności.

Dodatkowo wskazano potrzebę ujednolicenia kwestii sprawozdawczości. Strona bankowa podkreśliła możliwość uwzględnienia informacji przekazywanych w ramach procesu BION, natomiast SRB wyraźnie wskazała, iż sama sprawozdawczość Finrep i Corep to za mało, ale wiele może zmienić kwestia wprowadzenia sprawozdań AnaCredit.

Z punktu widzenia polskich banków spółdzielczych ciekawą informacją jest przykład współpracy banków spółdzielczych z Hiszpanii oraz krajowego organu przymusowej restrukturyzacji, który dostrzegając coraz wyższe zabezpieczenie tego Systemu Ochrony środkami pomocowymi, zwiększył ustalony pierwotnie próg od którego podmioty są włączane do planowania resolution. Pierwotnie próg został ustalony na poziomie 3 mld euro aktywów, następnie podniesiony do 5 mld euro, a obecnie hiszpański organ podniósł próg do 10 mld euro aktywów. Powyższe oznacza, iż mniejsze instytucje nie są przewidziane do resolution i nie posiadają obowiązku posiadania wyższego poziomu MREL oraz poniesienia kosztów związanych z dodatkową sprawozdawczością. Skorelowane to było ze wzrostem składek na fundusz zabezpieczający, który podobnie jak w Polsce jest tworzony z części, która nie trafia bezpośrednio do krajowego systemu gwarantowania depozytów.

Spotkanie było pierwszym etapem rozmów z SRB. Ze strony SOZ BPS w spotkaniu udział brał p. Michał Wilk – Dyrektor Departamentu Pomocy i Restrukturyzacji. Stronę polską reprezentowali również p. Michał Ołdakowski – Prezes Zarządu oraz p. Piotr Trescher – Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej i Administracji z IPS – SGB. Udział w spotkaniu możliwy był dzięki uczestnictwu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w pracach EACB.

M WIlk

AKTUALNOŚCI