Skip to main content

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

25 maja 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Wzięło w nim udział 251 Członków Spółdzielni SOZ BPS na 312 uprawnionych. Obradom przewodniczył Pan Bartosz Kublik, Pełnomocnik Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, zaś na Sekretarza Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Artur Kowalczyk, Pełnomocnik Banku Spółdzielczego we Włoszczowie.

Walne Zgromadzenie podjęło m.in. uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS za 2021 rok
 • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS za 2021 rok
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.

Po zatwierdzeniu ww. sprawozdań Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni SOZ BPS z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.

Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania dotyczącego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2021 r. obejmuącego: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat ryzyka.

Walne Zgromadzenie uchwaliło również zmiany w Statucie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Umowie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

W związku z upływającą w 2022 r. kadnecją Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS na lata 2019-2022, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni SOZ BPS na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełniania wymogów odpowiedniości. Do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

 • dr hab., prof. emerytowany SGH Piotr Masiukiewicz
 • Teresa Kudlicka
 • Krystyna Binek-Angełowa
 • Marian Zamojski
 • dr Mateusz Folwarski
 • Urszula Zalewska
 • Marcin Tomaszewicz
 • Radosław Chmielewski
 • dr Artur Kowalczyk.

AKTUALNOŚCI