Skip to main content

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 19 października 2021 r., w siedzibie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, odbyło się Walne Zgromadzenie Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Obrady odbyły się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Pełnomocnicy Członków Spółdzielni SOZ BPS podjęli uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Zmiana Umowy, dla swej ważności, wymaga jeszcze uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji przez jednego z Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni SOZ BPS, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru dr Mateusza Folwarskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni SOZ BPS na kadencję obejmującą lata 2019-2022.

dr Mateusz Folwarski jest Zastępcą Dyrektora Instytutu Finansów, Dyrektorem Studiów Podyplomowych: Bankowość i finanse cyfrowe oraz Adiunktem w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu bankowości, nowych technologii, innowacji finansowych i ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Odbył staż naukowy w Lwowskim Instytucie Bankowości (działającym przy Banku Centralnym Ukrainy) oraz wiodącej firmie badającej rynek wynagrodzeń Sedlak&Sedlak. Uczestnik licznych projektów dotyczących współpracy nauki z biznesem, m.in. ewaluacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (dla Ministerstwa Rozwoju), modelu finansowych transakcji trójstronnych (dla sektora SKOK). Współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego – ekspert ds. finansów i rynku bankowego.

AKTUALNOŚCI