Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 26 sierpnia 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, w którym uczestniczyło 268 pełnomocników Członków Spółdzielni SOZ BPS. Tegoroczne obrady, ze względu na okoliczności epidemiologiczne i zalecenia sanitarne odbyło się w formie zdalnej. Obradom przewodniczył Pan Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019, sprawozdanie finansowe Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS za 2019 r. oraz udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni SOZ BPS z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019. Pełnomocnicy Członków Spółdzielni SOZ BPS podjęli również uchwały w sprawie zmiany Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Statutu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało również charakter kadencyjny i wyborczy. Przeprowadzone zostały wybory Prezesa Zarządu na kadencję obejmującą lata 2020 - 2024 oraz wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

W przeprowadzonych wyborach Walne Zgromadzenie wybrało Pana Sławomira Czopura na Prezesa Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Panią Jolantę Litwinowicz oraz Pana Zbigniewa Bodziocha na Członków Rady Nadzorczej.

AKTUALNOŚCI