Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 19 maja 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, w którym uczestniczyło 277 pełnomocników Członków Spółdzielni SOZ BPS. Ze względu na ograniczenia i zalecenia sanitarne, obrady odbyły się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Podczas obrad podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS za 2020 rok, Sprawozdania z działalności Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS za 2020 rok, Sprawozdania finansowego za 2020 rok, a także Sprawozdania dotyczącego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2020 r. obejmującego: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat ryzyka.

Pełnomocnicy Członków Spółdzielni SOZ BPS podjęli również uchwały w sprawie zmiany Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Zmiany wprowadzone do Umowy będą wymagały teraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finanowego. 

AKTUALNOŚCI