Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 25 kwietnia 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Wzięło w nim udział 240 pełnomocników Członków Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS na 314 uprawnionych do udziału, co stanowiło 74,433 %.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, po dyskusji podsumowującej działalność Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i jej organów w 2018 roku przyjęli:

 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS za 2018 r.,
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS za 2018 r.,
 • Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS za 2018 r.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.

Podjęto także uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok 2018 w kwocie 3 651 998,69 zł  na powiększenie Funduszu Zabezpieczającego, utworzonego w Systemie Ochrony dla zapewnienia środków pomocowych na wsparcie płynności i wypłacalności jego Uczestników.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni SOZ BPS zatwierdziło Sprawozdanie wstępne dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2018 rok obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat ryzyka. Sprawozdanie to, zgodnie z wymogami prawa, w najbliższym czasie zostanie opublikowane na stronie internetowej Systemu Ochrony www.sozbps.pl.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS na kadencję 2019-2022 w następującym składzie:

 1. Kublik Bartosz Krzysztof – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Mikucewicz Władysław -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Kudlicka Teresa Grażyna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Jabłoński Mariusz - Członek Rady Nadzorczej
 5. Jonak Krzysztof - Członek Rady Nadzorczej
 6. Kowalczyk Artur- Członek Rady Nadzorczej
 7. Masiukiewicz Piotr  - Członek Rady Nadzorczej
 8. Rakowska Alina Stanisława – Członek Rady Nadzorczej
 9. Stępień Barbara - Członek Rady Nadzorczej

Pełnomocnicy Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zaopiniowali pozytywnie „Jednolite zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych przez Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”.

AKTUALNOŚCI